GŁÓWNY CEL BADANIA:

Głównym celem badania jest analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa. W przyjętym ujęciu badawczym na sektor składają się gospodarstwa rolne prowadzące działalność związaną z uprawą roślin, chowem lub hodowlą zwierząt, niezależnie od przyjętej formy prawnej funkcjonowania, oraz instytucje, stowarzyszenia i organizacje branżowe, instytucje edukacyjne, organizacje i stowarzyszenia pracodawców, instytucje pełniące funkcję nadzoru lub regulacyjne i inne podmioty powiązane z opisaną wcześniej działalnością.


Celami szczegółowymi badania są:

- Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji w sektorze rolnictwa;

- Identyfikacja realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji/umiejętności.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego